FAQ (Frequently Asked Questions) - Veel gestelde vragen

Stel uw vraag

Definitie ZZPer Een ondernemer die zelfstandig zonder personeel opdrachten van tijdelijke aard uitvoert.
     
Kenmerken ZZPer Een ZZPer:
- Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
- Hanteert algemene voorwaarden
- Heeft een aansprakelijkheidsverzekering
- Heeft (indien vereist) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
- Doet investeringen
- Voert (al dan niet uitbesteed) een eigen boekhouding
- Pleegt acquisitie
- Loopt debiteurenrisico
- Loopt ondernemersrisico
- Voert meerdere opdrachten voor verschillende opdrachtgevers uit.
     
Voldoet aan Var criteria Hoewel we geen garanties kunnen geven zijn er geen problemen te verwachten indien u voldoet aan de volgende punten waaruit duidelijk blijkt dat er geen gezagsrelatie bestaat bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.
1.  Zorg dat uw opdrachtgever in bezit is van een kopie van uw geldige VAR (max. 1 jaar oud) en identiteitsbewijs
2.  Wijk niet af van de werkzaamheden zoals omschreven op deze VAR
3. Telkens een nieuw VAR aanvragen indien u andere werkzaamheden gaat uitvoeren!
    Let op: Afhandeling van de VAR aanvraag duurt ong. 8 weken
4.  Zorg voor een duidelijke (naspeurbaar) opdrachtverwerkingsproces
   (Offerte -> onderhandeling -> opdracht acceptatie en bevestiging)
5.  Neem werk aan op projectbasis al dan niet op basis van nacalculatie (uren en/ of materialen etc.)
6. Bij uitbreiding van de werkzaamheden ga niet door op de "oude opdracht"!
    Omschrijf de werkzaamheden/ check VAR/ offreer/ onderhandel/ accepteer en bevestig uw projectmatige werkzaamheden
7.  Uitvoering van de opdracht is voor uw eigen rekening en risico (ook bij ziekte!)
8.  Uitvoering moet in beginsel door uzelf gedaan worden naar eigen inzicht, manier en (tijds) planning
9.  De werkzaamheden zijn afwijkend van de werkzaamheden van de "eigen" werknemers van de opdrachtgever
    Tenslotte bent u verantwoordelijk voor het eind resultaat
10. Gebruik uw eigen vervoer en zonodig gereedschap. Rijdt niet in de (bestel) auto van de "zaak/ opdrachtgever"

Bij twijfel. Bel de belasting telefoon: 0800 0543 of servicedesk UVW: 020 - 687 51 51
     
SITE VRAGEN ZZPER  
Onderwerp Soort Omschrijving
Lidmaatschap Vraag Waarom niet gratis?
  Antwoord 1 Voor niets gaat de zon op en ook daar twijfelt men zelfs aan. Verwijzend naar uw voordelen wij werken niet op een of andere provisie basis en/ of romen tarieven of opdrachten af. Wij houden van transparantie. Wij verdienen slechts op één manier aan u namelijk uw presentatie op deze site.
  Antwoord 2 Facturatie blijkt de manier te zijn om de actualiteit van uw gegevens up-to-date te houden. Zodoende wordt u minstens 1x per jaar eraan herinnerd. Dit in tegenstelling tot de gratis sites waar men vaak niet eens meer weet dat men zich daar aangemeld heeft. Met als gevolg verouderde gegevens aldaar tot ergernis van uw potentiële opdrachtgevers.
Wij raden u aan om verandering van uw gegevens direct door te geven via de knop muteren.
  N.B. Het volgende principe wordt gehanteerd:

Betaald in  -> Gratis uit.
Gratis in     -> Betaald uit.

Dit houdt in dat bij betaald in -> gratis uit uw presentatie als betalend lid volledig is met telefoonnummers en linken zodat iedere bezoeker u direct kan benaderen.
Bij gratis in -> betaald in houdt dit in dat uw gegevens bij ons in het register compleet zijn en voor betalende leden toegankelijk echter op de site zijn de contact gegevens niet openbaar.
ALGEMENE VRAGEN  
Onderwerp Soort Omschrijving
Aanbetaling Vraag Is een aanbetaling vragen gebruikelijk en wat is redelijk?
  Antwoord 1 Een aanbetaling is niet gebruikelijk voor klussen met een voor de aard van de werkzaamheden gebruikelijk (laag) investeringsniveau  uwerzijds.
  Antwoord 2 Een aanbetaling is op zijn plaats indien u veel materialen en/ of maatproducten moet voorschieten. Het is raadzaam om een aanbetaling te regelen voor bedrijven met een slechte betalingshistorie en voor langdurige projecten. Dit laatste ter voorkoming dat u een lange periode moet voorfinancieren. Een staffeling in de facturatie (betaling per deel oplevering zolas percentage gereed of levering materialen)behoort ook tot de mogelijkheden.
  Antwoord 3 Een percentage tot 30 - 50% van de opdrachtwaarde/ offerte is niet uitzonderlijk.
     
Auto Vraag Is het goedkoper een auto te leasen dan te kopen?
  Antwoord Leasen is een dienstverlening en een dienstverlening kost per definitie geld. Het is dus normaliter goedkoper zelf een al dan niet nieuwe auto aan te schaffen. Heeft u geen of niet voldoende financiële middelen of wilt u deze middelen liever voor uw bedrijfsvoering bijvoorbeeld aanschaf goederen of handelsvoorraad gebruiken dan is leasen een goed alternatief. Let goed op de looptijd en ontbindingsvoorwaarden. De rekening komt altijd ook als uw zaken minder goed gaan. De looptijd moet u uitdienen terwijl een eigen auto verkocht of door een goedkopere vervangen kan worden.
     
BTW Vraag Moet ik de BTW vermelden?
  Antwoord 1 Prijsopgave aan bedrijven geschiedt doorgaans excl. BTW. Let op! Dit wel op uw offerte vermelden!
  Antwoord 2 Ja, bij opgave aan particulieren moet u altijd prijzen inclusief BTW hanteren.
  Vraag Moet ik BTW berekenen, welk BTW tarief is van toepassing en hoe zit het met het met het betaalde BTW (voorheffing)?
  Antwoord Als ondernemer heeft u altijd met BTW te maken en moet 1x of meerdere keren per jaar aangifte doen. Facturen aan bedrijven moeten in de aangifte opgenomen worden. Facturen aan particulieren worden in de aangifte opgenomen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. U moet voor de 15de van de maand alle geleverde diensten/ producten gefactureerd te hebben. In het algemeen moet u uw administratie minsten 7 jaar bewaren. Bekijk voor de juiste/ laatste informatie de site van de belastingdienst, wie is btw-plichtig of bij Belastingdienst: Omzet, BTW en Winst
     
Bemiddeling Vraag Kost dat geld? Zo, ja wat is redelijk?
  Antwoord Zoals al eerder aangegeven geldt voor niets gaat de zon op, tenslotte zijn er maar weinig mensen die belangeloos zich voor een ander inspannen. Ook voor de "gratis" mogelijkheden betaalt u een rekening of dat nu is dat uw gegevens ongebreideld verhandeld worden of dat er een bedrag gefactureerd wordt aan u of de opdrachtgever bij een geslaagde bemiddeling. Normaliter wordt er een percentage van het uurloon, een bedrag van enkele euro's tot tientallen euro's per uur of een vast bedrag ongeacht de opdracht grootte en soms gerelateerd aan de afgenomen dienst(en) ingehouden of aan u gefactureerd. Redelijk is o.i. of het in relatie staat met wat het u oplevert. Stel u had 15% van uw tijd gereserveerd voor acquisitie en u werkt via een bemiddelingsbureau dat er in slaagt u continu van werk te voorzien op verschillende werken met nagenoeg geen uitval, dan lijkt een beloning van 10 - 15% op zijn plaats. Bij een uur tarief van EU 30,00 is de bemiddelingsfee  3,00 - 4,50 EU per uur. Voor u is het zaak erachter te komen wat de opdrachtgever uiteindelijk betaalt. Hoe groter het verschil hoe groter de sport om met uw bemiddelaar te onderhandelen. Is de marge te groot en niet onderhandelbaar dan zal u voldoende gemotiveerd zijn om rechtstreeks zaken te doen en de opdrachtgevers hebben daar vaak wel oren naar of komen hier zelf wel mee. Ook zij zien dan de besparingsmogelijkheden. Controleer uw overeenkomst of er consequenties zijn! In business moet ieder elkaar het licht in de ogen gunnen. Dus als alles naar verhouding is is een ieder gelukkig. Maar overdrijven is ook niet nodig. Wordt er alleen maar (door) gefactureerd dan is een betaling van die dienst meer op zijn plaats dan een percentage van het factuurbedrag. Er zijn bemiddelaars die ook collectiviteitregelingen hebben of binnen 14 dagen betalen en het betalingsrisico (en voorfinanciering) voor hun rekening nemen. Dit beïnvloedt natuurlijk wel de marge. Natuurlijk zijn wij voorstander van rechtstreeks zakendoen maar een goede mix is aan te bevelen. Een bemiddelaar heeft goede contacten en beschikt vaak over werkaanbod waar u niet direct aan zou kunnen komen en betreft meestal grotere werken waar u (ook collegiale) contacten kan opdoen wat rechtstreekse opdrachten in de toekomst kan opleveren.
     
Facturatie Vraag Aan welke eisen moet een factuur voldoen.
  Antwoord De belastingdienst geeft hier aan waar een factuur, nota's, declaraties, kwitanties of bonnen aan moet voldoen. Minimaal moet een factuur een opeenvolgend nummer, uw NAW-gegevens en BTW-nummer en natuurlijk uw bankgegevens, NAW-gegevens van de opdrachtgever, uitreikingdatum, datum van werk en/ of oplevering, duidelijke omschrijving van het geleverde en de omvang daarvan, de vergoeding, eventuele kortingen, het toegepaste btw tarief en het btw bedrag uitgedrukt in euro's bevatten.
TIP:
- Vermeld de betalingscondities. Bij overschrijden van de termijn de factuur direct opvolgen (schrijven/ bellen)!
- Geef eventueel korting bij tijdige betaling.
  Vraag Wat te doen bij uitblijvende betaling?
  Antwoord Wanbetaling en uiteindelijk niet betalen is in feite gewoon diefstal. Men betaalt niet voor een door u geleverde dienst. Het moet toch normaal zijn dat men direct betaalt als u uw dienst hebt opgeleverd. In een winkel heeft men meestal al betaald als men de deur uitgaat. Ook u moet uw rekeningen op tijd betalen dus het bewaken van uw rekeningen heeft top prioriteit. Helaas laat het betalingsgedrag steeds meer te wensen over. Geef uw ervaringen op bij de evaluatie. Sommige betalingsgedrag is branche specifiek. De ene tak van industrie betaalt sneller dan de ander. Er zijn bedrijven die standaard binnen 2-4 weken, binnen een 1/2 jaar, binnen 1 jaar, misschien of mogelijk nooit betalen. Leden kunnen deze evaluatie gericht opvragen. Op zich zou het niet uitmaken als men pas na een 1/2 jaar betaalt als je het maar van tevoren kan weten. Men kan dan met de tariefstelling hiermee rekening houden en ook zorgen dat men  overbruggingsreserves heeft. Beschikt men niet over genoeg reserves dan is het beter om of (deel) betaling bij opdracht en termijnen gedurende de looptijd af te spreken of anders niet offreren. Wordt er niet betaald dan kan men dat ook bij ons evalueren, de wanbetalers aanmelden bij diverse "zwarte lijst" instanties op internet en mogelijk een incassobureau/ deurwaarder inschakelen. Met een 2de eiser is het makkelijker om tot betaling te komen omdat er dan voldoende partijen zijn om het faillissement aan te vragen. Welke actie u ook onderneemt bedenk wel welke invloed dit op uw zakelijke relatie kan hebben (wilt u uw klant koste wat het kost behouden of vervolgen?)en tot hoever u wilt gaan met het uit handen geven van de vordering. Er zijn genoeg bureaus die u kunnen helpen. De een hanteert hiervoor een tarief de ander hanteert een "no cure no pay"systeem en ook verzekeraars bieden polissen aan die assisteren met incasso. Let wel op tot hoever u wilt gaan. De handelingen kunnen best in de papieren lopen en mocht u afzien van verdere actie dan onderbreekt u in feite het incasso proces. De tot dan gemaakte kosten kunnen u dan in rekening gebracht worden. Voordat u e.e.a. uit handen geeft,  check hun procedure en de mogelijke (beëindiging) kosten voor u!
Ook u moet aan de minimale eisen voldaan hebben alvorens incasso te overwegen. Zo moet u:
Een correctie factuur, herinnering, minstens één aanmaning, een in gebreke stelling verstuurd hebben en moet een vordering niet betwist zijn. Heeft u hieraan voldaan dan kan het incasso proces vlot doorlopen worden.
     
Offerte Vraag Wat is een gestandsdoeningtermijn?
  Antwoord Een gestandsdoeningtermijn is een termijn gedurende welke een offerte geldig is. Geef deze altijd op zowel bij schriftelijke als mondelinge offertes! Dit voorkomt dat u in problemen komt als men op een "oude"offerte terugkomt en men u hieraan houdt. Na het verstrijken van uw gestanddoeningstermijn kan u terugkomen op het geoffreerde (bedragen, hoeveelheden, tijdschema etc.). Neem een korte looptijd bijv. 1 - 5 werkdagen voor korte spoedklussen die op korte termijn moeten beginnen. neem een langere termijn 1 - 4 weken voor werken die na bijv. 1 maand of later moeten beginnen.
     
Ondernemingsplan Vraag Waarom is een ondernemingsplan nodig.
  Antwoord Bezint eer ge begint is een oud gezegde. Het ondernemingsplan laat zien dat u niet over een nacht ijs gaat. U maakt het voor uzelf. Het is uw persoonlijk plan en past dus bij u en uw bedrijf. Uw inzicht, visie, vertrekpunt, verwachting en plan van aanpak geeft u hierin weer. Ook kunt u externe partijen (banken of zakenpartners) hiermee een idee geven wat u voor ogen heeft.
  Vraag Wat moet in een ondernemingsplan staan en hoe maak ik dit plan?
  Antwoord Het wiel is hierover al uitgevonden. Wij gaan hier niet alle informatie samenvatten en onze visie weergeven. Alle banken kunnen u hierin bijstaan. Zij hebben hiervoor een boekwerk dat u aan kunt vragen. Als u de aanwijzingen volgt dan lukt het u wel. Wilt u niet naar een bank dan is de meest voor de handliggende instantie de kamer van koophandel. De KvK geeft seminars en u kunt ook brochures of een CD-rom bij hun bestellen zie verder KvK - ondernemingsplan.
     
Opdrachtgever Vraag Welke gegevens moet ik aan de opdrachtgever overleggen?
  Antwoord Doet u voor het eerst zaken dan kunt u de opdrachtgever het beste van de volgende gegevens voorzien:
1. Een kopie van uw identiteitsbewijs.
2. Een kopie (niet ouder dan 1 jaar) uittreksel van de Kamer van Koophandel
3. Het BTW-nummer
4. Een kopie (op naam van de ondernemer) polisblad wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
     
Reprorecht Vraag Ik ben ZZP'er, geldt de Regeling ook voor mij?
U hoeft niet te betalen als u
- geen apparaat heeft waarmee u kan copieren
- minder dan 15 uur in uw eigen zaak werkt.
Wel uw situatie doorgeven!
     
Tarief Vraag Hoe bepaal ik mijn tarief
  Antwoord Allereerst bepaalt u uw kosten (o.a. huur pand, gereedschap, vervoer, boekhouder, telefoon, gas, water, elektra, verzekeringen etc.) en wat u wilt verdienen.  Vervolgens schat u in hoeveel effectieve/ productieve c.q. te factureren uren haalbaar zijn. Als basis geldt 1600 werkbare uren per jaar (dit is zonder overwerk etc.). Hiervan gaat dan uw niet werkbare (effectieve) uren af. Stel u heeft 25 % van uw tijd nodig om uw bedrijf te runnen, administratie te voeren en orderverwerving dan moet het dus in 1600 - 400= 1200 uur verdienen. Bedragen uw kosten (vast + salaris) € 43.800,= dan zult u een uurloon van 43.800/1200= € 36,50 moeten vragen. Let op! Hierbij zijn niet de levering van goederen en materialen inbegrepen.
  Vraag Is mijn tarief gangbaar?
  Antwoord Gebruik als referentie wat uw collega's hier op de site zzper.nl als tarief aangeven. Tevens kunt u door collega's ook prijsopgaven laten uitbrengen voor al dan niet fictief werk. Als u het werk niet gun is het wel zo netjes dit even te laten weten dat u geen gebruik maak van de aangeboden diensten. 
     
VAR Vraag Wat betekent dat, waar dient het voor, moet deze overlegd worden en hoe komt men eraan?
  Antwoord VAR = Verklaring Arbeids Relatie Geeft duidelijkheid over de gevolgen voor de loonheffing en werknemersverzekeringen, zodat opdrachtgevers achteraf niet voor verassingen komen te staan. Zie bij de links als u het aanvraagformulier wilt downloaden. Bekijk de KvK publicatie "Zo krijgt u de VAR die u hebben wilt"
VAR-WUO Vraag Waar staat dit voor en geeft deze garanties?
  Antwoord 1 VAR-WUO is een arbeidsrelatieverklaring van de belastingdienst en staat voor verklaring arbeidsrelatie Winst-Uit-Onderneming
Geldigheid: 1 jaar.
Aanvragen: Jaarlijks voor 1 november.
Let op! Voor elk aparte activiteit een aparte var-wuo aanvragen! Opdrachten schriftelijk afgesloten voor 1 november kunnen op de "lopende Var-Wuo" voorgezet worden. Vraag dit na bij de belastingdienst of dat ook voor u geldt.
  Antwoord 2 Een geldig Var-Wuo garandeert een zelfstandige en zijn opdrachtgever(s) dat zij later niet met naheffingen worden geconfronteerd.
VAR-DGA Antwoord VAR-DGA staat voor verklaring arbeidsrelatie Directeur Groot Aandeelhouder
     
VCA Vraag Wat betekent VCA en voor wie is dat bedoeld?
  Antwoord VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten met verhoogd risico in bijv. fabrieken, installaties en werkplaatsen zoals engineering bureaus die construction management leveren, werktuigbouwkundige activiteiten, elektrotechniek en procesbesturing, bouwkunde, grond-, weg- en waterbouwkunde (civiele techniek) en overige technische diensten, zoals: isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport, brand- en mangatwachten, inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.)
     
  Vraag Geldt deze certificering ook voor detacherings- en uitzendbureaus?
  Antwoord Nee, detacherings- en uitzendbureaus worden gecertificeerd volgens het VCU-systeem.
     
  Vraag Wat is het nut en noodzaak van deze certificering?
  Antwoord Het nut is dat met het behalen van het certificaat wordt aangetoond dat werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever gebeuren door medewerkers die door opleiding en instructies op een veilige, gezonde en (milieu) verantwoorde wijze werken, die werken met de juiste en goedgekeurde middelen en op de juiste wijze gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en waar het bedrijf d.m.v. een systematische aanpak op basis van risico inventarisatie en evaluatie de veiligheid en gezondheid van de medewerkers bewaakt.
De noodzaak is bepaald doordat de bedrijven het hebben van een VCA-certificaat als voorwaarde hebben gesteld om als uitvoerende organisatie werkzaamheden te mogen verrichten
     
  Vraag Wat houden de eisen in?
  Antwoord Men moet voldoende punten scoren op vragen betreffende de eisen die gesteld zijn op het gebied van:
Veiligheids-, gezondheids-, en milieu- (VGM)-beleid en organisatie, managementbetrokkenheid/ VGM-Risicoanalyse / actieplan/ Opleiding voorlichting en instructie/ Veiligheids-, gezondheids- en milieucommunicatie en -overleg/ VGM-projectplan/ Milieuzorg/ Voorbereiding op noodsituaties/ Veiligheids-, gezondheids- en milieu-inspecties/ Bedrijfsgezondheidszorg/ Aanschaf en keuring van materialen, materieel/middelen/ Inkoop van diensten/ Melding, registratie en onderzoek van incidenten.
N.B. VGM= Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
     
  Vraag Wat betekenen de afkortingen VCA* en VCA**
  Antwoord VCA* is voor bedrijven met minder dan 35 man en wordt verkregen als aan alle mustvragen wordt voldaan en het bedrijf een ongevallen frequentie-index (IF) heeft van kleiner dan 40.
VCA** is voor bedrijven met meer dan 35 man (inclusief inleenkrachten) en voor bedrijven die als hoofdaannemer optreden en wordt verkregen als het bedrijf naast het gestelde bij VCA* tevens voldoet aan 50% van de aanvullende vragen.

Een certificaat wordt voor 3 jaar afgegeven en het bedrijf wordt jaarlijks getoetst of men aan de voorwaarden voldoet
     
  Vraag Wat betekenen de afkortingen B-VCA en VOL-VCA?
  Antwoord Het betreft hier persoonsgebonden certificaten die 10 jaar geldig zijn. Werknemers van VCA gecertificeerde bedrijven moeten afhankelijk van hun functie in het bezit zijn van een van deze certificaten.
B-VCA is het Basisveiligheid certificaat en betekent dat men opgeleid is om werkzaamheden met verhoogd risico bij bovenstaande bedrijven te verrichten.
VOL-VCA  is het certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende" en betekent dat men opgeleid is om leiding te geven (en dus zorg draagt voor de voorzieningen en instructies voor veilig werken) voor zijn medewerkers. deze opleiding staat gelijk aan die van B-VCA in combinatie met VL-VCA (Veiligheid voor Leidinggevende).
N.B. Met de aanduiding VCA* en VCA** wordt op deze site meestal bedoeld dat men in bezit is van respectievelijk B-VCA en/ VL-VCA)
     
Verzekering Vraag Welke zijn onmisbaar en welke kan eventueel in een latere fase beter afgesloten worden?
  Antwoord  
     
  Vraag Moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?
  Antwoord Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van schade ontstaan door uw leveringen zoals bijvoorbeeld foutieve  berekeningen, verkeerde montage/ materiaalkeuze etc.
Uw kennis en kunde en geleverde werken worden geëvalueerd voor de premieberekening, welke premie onbetaalbaar lijkt.
In uw leveringsvoorwaarden kunt u beter de beroepsaansprakelijk uitsluiten. Uw aansprakelijkheid maximaliseren tot bijv. (een deel van) de opdrachtgrootte en waarin u stelt dat u als eerste in de gelegenheid tot herstelactiviteiten wordt gesteld.
Voor bijzondere (afzonderlijke)projecten kunt u dan een aparte verzekering afsluiten en de premie in uw offerte verwerken.





  © 1999 - 2020 copyright ZZPer.nl een product van ZZPer™. Contact gegevens.
Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Associate R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V. R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V.
Comodo SSL